پیامک نت
پیامک نت
خطوط اختصاصی
برای ارسال و دریافت پیام کوتاه ۵ اپراتور سرویس دهنده وجود دارد. همانطور که شما برای خطوط تلفن همراهتان می توانید از شماره های اختصاصی استفاده کنید در اینجا نیز این امکان وجود دارد که با خرید خط اختصاصی خودتان پیامک ارسال یا دریافت کنید.
از این ۵ اپراتور که شما می توانید هرکدام را به دلخواه انتخاب کنید هرکدام دارای مزایا و معایبی می باشند.
دریافت مشاوره : ۰۸۱-۳۱۶۶۴
شبکه
ویژگی های خطوط اختصاصی
گوشی تلفن
تفاوت در اپراتور ها
برای ارائه ی خدمات مربوط به ارسال و دریافت پیام کوتاه 5 اپراتور وجود دارد که هریک از این اپراتور ها دارای معایب و مزایایی می باشند.
تفاوت در ارقام
تعداد ارقام و کوتاه و بلند بودن آن تفاوتی در کارایی آن ها ندارد و این فقط بستگی به انتخاب شما داغرد که چه می خواهید.
تلفن
تفاوت در خطوط
هر کدام از خطوط ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۰۲۱ مختص یکی از اپراتور های پیامکی است و دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می باشند.
خطوط اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰ (کاربران)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
۱ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۵۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۱۳۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
۴ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۱ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
۵ ۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۶ ۱۰۰۰XXXXX ۹ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۷ ۱۰۰۰XXXX ۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۰۰۰XXX ۷ نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره
۹ ۱۰۰۰XX ۶ نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره
خطوط اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰ (نمایندگان)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان)
نمایندگان
سفارشی (تومان)
نمایندگان
غیرسفارشی (تومان)
نمایندگان ویژه
سفارشی (تومان)
نمایندگان ویژه
۱ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۳۸,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۵۲,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۱۲۳,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰
۴ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۱ ۲۰۱,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
۵ ۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۲۴۲,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۷۴۹,۰۰۰
۶ ۱۰۰۰XXXXX ۹ ۵۷۵,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰ ۵۶۳,۰۰۰ ۱,۱۱۶,۰۰۰
۷ ۱۰۰۰XXXX ۸ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۴,۶۵۵,۰۰۰
۸ ۱۰۰۰XXX ۷ نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره
۹ ۱۰۰۰XX ۶ نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره
خطوط اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰ (کاربران)
ردیف تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) غیر رند
سفارشی (تومان)
نیمه رند
سفارشی (تومان)
رند
سفارشی (تومان)
۱ ۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
۲ ۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ ۹ ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴ ۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
خطوط اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰ (نمایندگان)
ردیف تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) غیر رند
سفارشی (تومان)
نیمه رند
سفارشی (تومان)
رند
سفارشی (تومان)
۱ ۱۲ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲ ۱۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰
۳ ۹ ۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۵,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۴ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
خطوط اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰ (کاربران)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۴۵,۰۰۰
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۱۵۵,۰۰۰
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱۷۰,۰۰۰
۴ ۳۰۰۰XXXXX ۹ استعلام شود
۵ ۳۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود
خطوط اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰ (نمایندگان)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۳۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
۴ ۳۰۰۰XXXXX ۹ استعلام شود استعلام شود
۵ ۳۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود استعلام شود
خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱ (کاربران)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXXX ۱۵ ۱۳,۰۰۰
۲ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX ۱۴ ۱۶,۰۰۰
۳ ۵۰۰۰۱XXXXXXXX ۱۳ ۳۵,۰۰۰
۴ ۵۰۰۰۱XXXXXXX ۱۲ ۷۵,۰۰۰
۵ ۵۰۰۰۱XXXXXX ۱۱ ۱۴۰,۰۰۰
۶ ۵۰۰۰۱XXXXX ۱۰ ۲۲۵,۰۰۰
۷ ۵۰۰۰۱XXXX ۹ ۲۵۵,۰۰۰
۸ ۵۰۰۰۱XXX ۸ ۳۰۰,۰۰۰
۹ ۵۰۰۰۱XX ۷ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ ۵۰۰۰۱X ۶ ۷,۵۰۰,۰۰۰
خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱ (نمایندگان)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
۱ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXXX ۱۵ ۱۱,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX ۱۴ ۱۴,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰
۳ ۵۰۰۰۱XXXXXXXX ۱۳ ۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
۴ ۵۰۰۰۱XXXXXXX ۱۲ ۶۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
۵ ۵۰۰۰۱XXXXXX ۱۱ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۶ ۵۰۰۰۱XXXXX ۱۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
۷ ۵۰۰۰۱XXXX ۹ ۲۰۳,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
۸ ۵۰۰۰۱XXX ۸ ۲۵۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
۹ ۵۰۰۰۱XX ۷ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۰ ۵۰۰۰۱X ۶ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
خطوط اختصاصی اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶ (کاربران)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۰۲۱XXXXXXXX ۸ ۱۰۵,۰۰۰
۲ ۰۲۱XXXXX ۵ ۲۵۵,۰۰۰
۳ ۰۲۱XXXX ۴ ۳۹۵,۰۰۰
خطوط اختصاصی اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶ (نمایندگان)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
۱ ۰۲۱XXXXXXXX ۸ ۹۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
۲ ۰۲۱XXXXX ۵ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
۳ ۰۲۱XXXX ۴ ۳۷۵,۰۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰۰
خطوط اختصاصی اپراتور ۲۱۰۰۰ (کاربران)
ردیف ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر تعداد ارقام کاربران
بازه قیمت (تومان)
۱ ۲۱۰۰۰XX ۷ ۴,۰۰۰,۰۰۰ _ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۲ ۲۱۰۰۰XXX ۸ ۲,۵۰۰,۰۰۰ _ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳ ۲۱۰۰۰XXXX ۹ ۶۵۰,۰۰۰ _ ۷۵۰,۰۰۰
۴ ۲۱۰۰۰XXXXX ۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ _ ۶۵۰,۰۰۰
۵ ۲۱۰۰۰XXXXXX ۱۱ ۲۰۰,۰۰۰ _ ۳۰۰,۰۰۰
۶ ۲۱۰۰۰XXXXXXX ۱۲ ۱۴۰,۰۰۰ _ ۲۰۰,۰۰۰
۷ ۲۱۰۰۰XXXXXXX ۱۲ ۱۱۵,۰۰۰
۸ ۲۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۳ ۱۳۵,۰۰۰
۹ ۲۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۴ ۱۱۵,۰۰۰
۱۰ ۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۵ ۱۰۵,۰۰۰
خطوط اختصاصی اپراتور ۲۱۰۰۰ (نمایندگان)
ردیف ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر تعداد ارقام نمایندگان
بازه قیمت (تومان)
نمایندگان ویژه
بازه قیمت (تومان)
۱ ۲۱۰۰۰XX ۷ ۳,۷۰۰,۰۰۰ _ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ _ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ ۲۱۰۰۰XXX ۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰ _ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ _ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۳ ۲۱۰۰۰XXXX ۹ ۳۵۰,۰۰۰ _ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ _ ۶۵۰,۰۰۰
۴ ۲۱۰۰۰XXXXX ۱۰ ۲۴۰,۰۰۰ _ ۶۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ _ ۵۵۰,۰۰۰
۵ ۲۱۰۰۰XXXXXX ۱۱ ۱۸۰,۰۰۰ _ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ _ ۲۲۰,۰۰۰
۶ ۲۱۰۰۰XXXXXXX ۱۲ ۱۳۰,۰۰۰ _ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ _ ۱۷۰,۰۰۰
۷ ۲۱۰۰۰XXXXXXX ۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۸ ۲۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۳ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۹ ۲۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۱۰ ۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۵ ۹۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
جدول مقایسه مزایا و معایب خطوط
معیار خط ثابت ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۵۰۰۰
ارسال به شماره های فیلتر شده تایید تایید تایید تایید تایید
قابلیت خدماتی سازی خطوط (جزئیات) عدم تایید عدم تایید عدم تایید عدم تایید عدم تایید
کیفیت ارسال از نظر تحویل به گیرنده مناسب بالا بالا مناسب بالا
سرعت ارسال پیامک مناسب بالا بالا مناسب بالا
گزارش دقیق تحویل به گیرنده تایید تایید تایید تایید تایید
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات تایید تایید تایید تایید تایید
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی تایید تایید عدم تایید تایید تایید
هزینه ارسال پیامک مناسب بالا بالا بالا فوق العاده پایین
قیمت مناسب برای خطوط اختصاصی تایید عدم تایید عدم تایید عدم تایید تایید
سوالات متداول
آیا ثبت خطوط اختصاصی نیازمند تمدید و پرداخت هزینه سالیانه است ؟

در حال حاضر اپراتور های پیامکی به جز اپراتور ۲۰۰۰ هزینه ای برای تمدید دریافت نمی کند بنابراین ما نیز هزینه ای از شما دریافت نمی کنیم . ولی مطابق قرارداد ما با اپراتور ها، در صورتی که این هزینه توسط اپراتور دریافت شود، ما نیز هزینه تمدید را دریافت خواهیم کرد.

آیا ارسال پیامک به کسانی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند امکان دارد؟

در صورتی که متون پیامکی شما اطلاع رسانی، ارسال کد تایید و... می باشد و ارسال تبلیغاتی ندارید امکان تغییر خطوط از تبلیغاتی به خدماتی یعنی ارسال به تمامی شماره ها را خواهید داشت، البته بعد از ثبت خط اختصاصی برای خود، این مورد برای شما امکان پذیر است.

آیا امکان ثبت و استفاده از چند خط به صورت هم زمان وجود دارد؟

بله، شما می توانید علاوه بر شماره های موجود در سرویس خود، یک یا چند شماره با پیش شماره مورد نظر خود ثبت کنید. در زمان استفاده از وب سرویس پیامکی یا ارسال از سامانه، انتخاب خطی که از آن ارسال را می خواهید انجام دهید امکان پذیر می باشد.

با ثبت خطوط ۰۲۱ و ۰۲۶، امکان استفاده از تلفن وجود دارد؟

ثبت خطوط ۰۲۱ و ۰۲۶ به صورت مجازی است، به این معنی که شما علاوه بر استفاده از تلفن ثابت خود، شماره را به صورت مجازی در سامانه خواهید داشت و در زمان ارسال پیامک می توانید آن را انتخاب نمایید.